Habarlar

2024-nji ýylda Hytaýda (Şanhaý) welosiped sergisinde we elektrik tigirli awtoulag önümlerimizde täsirler

2024-nji ýylda Hytaýda (Şanhaý) welosiped sergisinde we elektrik tigirli awtoulag önümlerimizde täsirler

2024-nji ýylda Hytaý (Şanhaý) welosiped sergisi, “CHINA CYCLE” diýlip hem atlandyrylýar, welosiped pudagynyň kimdigini ýygnan ajaýyp waka boldy.Hytaýda ýerleşýän elektrik tigir hereketlendirijilerini öndüriji hökmünde bizTäze günlerElektrik bu abraýly serginiň bir bölegi bolany üçin begendi.2024-nji ýylyň 5-nji maýyndan 8-nji maýyna çenli geçirilen sergi, Şanhaýyň Pudong Täze etrabynyň Şanhaý täze halkara sergi merkezinde, salgysy 2345 Longyang Road.

1985-nji ýylda döredilen we welosiped pudagynyň milli bähbitlerine wekilçilik edýän girdeji gazanmaýan jemgyýetçilik guramasy bolan Hytaý welosiped birleşigi tarapyndan gurnalan bu sergi onlarça ýyl bäri pudaga hyzmat edip gelýän her ýylky çäre.Birleşme, 500-e golaý agza guramasy bilen bu pudagyň önümçiliginiň we eksportynyň 80% -ini emele getirýär.Olaryň wezipesi, agzalaryna hyzmat etmek we ösüşini ösdürmek üçin pudagyň köpçülikleýin güýjüni ulanmak.

150,000 inedördül metr meýdany öz içine alýan giň sergi meýdançasy 200 000 töweregi myhmany özüne çekdi we takmynan 7000 sergä we markalara eýe boldy.Bu täsir galdyryjy ses berişlik, Hytaýyň iki tigirli ulag pudagynyň ösmegi üçin yzygiderli innowasiýa we öňdebaryjy platformalary üpjün edýän Hytaý welosiped birleşiginiň we Şanhaý Siesheng sergi kärhanasynyň wepalylygynyň subutnamasydyr.

CHINA CYCLE-däki tejribämiz tolgundyryjy zat däldi.Görkezmäge mümkinçilik tapdykiň häzirki zaman elektrik welosiped hereketlendirijilerimizpudak hünärmenleri, potensial müşderiler we höwesjeňler ýaly dürli diňleýjilere.Iň amatly öndürijiligi we ygtybarlylygy hödürlemek üçin döredilen önümlerimiz ep-esli ünsi çekdi.

Üýtgeşik önümlerimiziň biriýokary öndürijilikli elektrik tigir motorybökdençsiz integrasiýa we ýokary güýç üpjünçiligini hödürleýär, rahat we lezzetli gezelenç tejribesini üpjün edýär.Mundan başga-da, durnukly we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýa bolan ünsümiz daşky gurşawy gorap saklaýanlar bilen gowy seslendi.

Sergi diňe bir täzeliklerimizi görkezmek üçin platforma bilen çäklenmän, eýsem önümçilik tendensiýalary, müşderileriň islegleri we ösüş üçin potensial ugurlar barada düşünje almaga mümkinçilik berdi.Pikir alyşmak we aragatnaşyk mümkinçilikleri bahasyna ýetip bolmajak zatdy we biz baglanyşyklaryň geljekde netijeli hyzmatdaşlyga alyp barjakdygyna ynanýarys.

Sözümiň ahyrynda, 2024-nji ýylda Hytaý (Şanhaý) welosiped sergisi welosiped pudagynyň birleşmegi, pikir alyşmagy we soňky täzeliklerini görkezmegi üçin dinamiki platforma hödürläp, uly üstünlik gazandy.Buýsançly gatnaşyjy we goşant goşýan hökmünde,Täze elektrikelektrik welosiped hereketlendirijileri dünýäsinde kämillik we täzelik syýahatymyzy dowam etdirmäge borçlanýar.Geljekde nämä garaşýarys we welosiped pudagynyň ösmegine we ewolýusiýasyna goşant goşmagyň geljegine begenýäris.

Şanhaý elektron welosiped sergisi E5-0937 stendimize hoş geldiňiz
Şanhaý elektron welosiped sergisi E5-0937 stendimize hoş geldiňiz
Şanhaý elektron welosiped sergisi E5-0937 stendimize hoş geldiňiz
Şanhaý elektron welosiped sergisi E5-0937 stendimize hoş geldiňiz

Iş wagty: 17-2024-nji maý