Habarlar

“Neways Electric” -yň “Helical Dear” bilen “NF250 250W Front Hub Motor”

“Neways Electric” -yň “Helical Dear” bilen “NF250 250W Front Hub Motor”

Şäher gatnawynyň çalt depginde ösýän dünýäsinde netijeliligi we ygtybarlylygy üpjün edýän dogry enjamlary tapmak gaty möhümdir.NF250 250W öňdäki konsentratorymyzyň uly artykmaçlygy bar.

NF250 öňdäki merkezi motordikligine dişli tehnologiýa bilen rahat we güýçli gezelenç üpjün edilýär.Adaty azaltma ulgamyndan tapawutlylykda, dik dişli dizaýn amatly gezelenç üçin sesiň peselmegini üpjün edýär.Motoryň 250W çykyşy täsirli tizlenmäni we tizligi kepillendirýär, bu gündelik ýolagçylar we dynç günleri başdan geçirýänler üçin amatly bolýar.

Eplenýän welosipediňiz bolsun ýa-da doly göwrümli kruizeriňiz bolsun, bu hereketlendiriji bar bolan gurnamaňyza aňsatlyk bilen birleşýär.Universalhliumumy gurnama kysmy, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap, kynçylyksyz gurnama işini üpjün edýär.

“Neway Electric” hemişe durnukly ösüşe ygrarlydy we NF250 hereketlendirijisi hem muňa degişli däldir.

Energiýa tygşytly dizaýny bilen ulanyjylar batareýanyň has uzak ömründen peýdalanyp, ýygy-ýygydan zarýad bermek zerurlygyny azaldyp we daşky gurşawa täsirini azaldyp bilerler.Mundan başga-da, motoryň berk gurluşy sürüjilere rahatlyk we ygtybarly maýa goýumlaryny üpjün edip, uzak dowamlylygy üpjün edýär.

Iň amatly sürüş dolandyryşyny gözleýänler üçin NF250, sürüş şertlerine gözegçilik edýän we şoňa görä güýç çykaryşyny sazlaýan akylly datçikleri özünde jemleýär.Bu akylly tehnologiýa diňe bir howpsuzlygy ýokarlandyrman, eýsem her pedal urgusyny hasam ýokarlandyrmak üçin energiýany has netijeli ulanýar.

“Neways Electric” -a baryp görmäge hoş geldiňizhttps://www.newayselectric.com/front-motor/Dikli dişli NF250 250W öňdäki merkezi motor hakda has giňişleýin öwrenmek.

e welosiped-2


Iş wagty: Apr-07-2024